Arbo- en milieu

J.A. ter Maten Pluimveebedrijf heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en streeft ernaar om aan haar maatschappelijke verplichtingen op milieu en veiligheidsgebied te voldoen zonder haar bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen. Bij het ten uitvoer brengen van haar bedrijfsactiviteiten wordt rekening gehouden met relevante milieuaspecten en de bijbehorende milieueffecten. Het milieubeleid is geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten en heeft als doel het waarborgen van productveiligheid voor mens, dier en milieu en daarnaast het beschermen en bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en bezoekers.

Thema’s

De volgende thema’s zijn door Ter Maten gedefinieerd:

 • Het doelmatig beheersen van milieuaspecten door middel van procedures, procesbeschrijvingen en werkinstructies uit het kwaliteits-, Arbo- en milieu zorgsysteem d.m.v. een digitaal document beheersysteem.
 • Het meten en registreren van procesindicatoren om de (mogelijke) milieueffecten daarvan doorlopend te kunnen monitoren (o.a. via RI&E’s)
 • Het verbeteren van de bedrijfsprocessen ten aanzien van mogelijke milieueffecten door toetsing aan wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden, stand der techniek, accreditaties, directiebeoordeling en onderzoeksresultaten.
 • Het verduurzamen van bedrijfsactiviteiten ter reducering van de uitstoot van CO2.

Uitgangspunten

Ter Maten hanteert de navolgende uitgangspunten ten aanzien van haar Arbo- en Milieubeleid:

 • Het toepassen van relevante Wet- en Regelgeving. Het toepassen van de inhoud en strekking van de Omgevingsvergunning (voorheen Milieuvergunning).
 • Het streven naar bewustwording van medewerkers en bezoekers om naar vermogen bij te dragen aan het milieubeleid (kenbaar maken via Huisregelement).
 • Het toezicht op naleving van het geïntegreerde  kwaliteits-, Arbo-, en milieu zorgsysteem.
 • Het toewijzen van relevante verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers.
 • Het toewijzen van tijdschema’s waarbinnen taakstellingen van het geïntegreerde  kwaliteits-, Arbo-, en milieu zorgsysteem moeten worden uitgevoerd.
 • Het inventariseren en zoveel mogelijk reduceren van risico’s welke mogelijk schadelijk zijn voor de omgeving.
 • Het voorzien in gegevensregistratie teneinde het geïntegreerde  kwaliteits-, Arbo-, en milieu zorgsysteem objectief te kunnen toetsen.
 • Het zorgen voor het in goede staat onderhouden van de inrichting(en).
 • Het waarborgen van de werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwaterstromen.
 • Het waarborgen van een doelmatig beheer van afvalstoffen.
 • Het waarborgen van een doelmatig beheer van bedrijfsafvalscheiding alsmede de afvoer daarvan.
 • Het meenemen van aspecten van duurzaamheid en milieu ten aanzien van inkopen, verkopen en investeringen.
 • Het monitoren van energieverbruiken (Gas, Water, Elektriciteit).
 • Het nemen van initiatieven om op de hoogte te blijven dan wel onderzoek te laten doen naar thema’s ter bevordering van duurzaamheid en milieu (bijv. zonne-energie, warmteterugwinning).
 • Het gebruik maken van schone motoren (euro 6 norm) ten aanzien van haar wagenpark om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken.
 • De Directie stelt zich tot het doel om het beleid op het gebied van Arbo en Milieu zoveel mogelijk uit te dragen binnen haar organisatie. Door het kenbaar maken van het beleid streeft zij naar bewustwording onder haar medewerkers en bezoekers. Door het opstellen van taken en bevoegdheden wordt het beleid vormgegeven, telkens met als doel om al hetgeen gesteld adequaat te kunnen uitvoeren.