Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V., kantoorhoudende te 3752 LZ Bunschoten Spakenburg aan de Copernicusweg 6, hierna te noemen “Ter Maten”.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ter Maten en alle door Ter Maten gesloten overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
2. Daarvan afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kunnen geen rechten voor toekomstige overeenkomsten worden verleend.
3. Voorwaarden van contractpartners en/of derden zijn slechts van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door Ter Maten uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.
4. In geval één of meer bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat zulks de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. 
5. Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere overeenkomst die tussen Ter Maten en een derde tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
6. Ter Maten is bevoegd tot wijzigen van deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden direct in werking.
7. Indien er verschillen of interpretatiegeschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst en buitenlandse vertalingen van deze voorwaarden, dan is de Nederlandse tekst leidend. 

 

Artikel 1: Aanbiedingen en bevestigingen

1.1 Alle aanbiedingen van Ter Maten zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. 
1.2 Aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede wijzigingen in gesloten overeenkomsten zijn bindend indien en voor zover deze aanbiedingen, overeenkomsten of wijzigingen door Ter Maten schriftelijk zijn bevestigd, dan wel uit feitelijk handelen van Ter Maten een ondubbelzinnige acceptatie blijkt. 
1.3 Een door Ter Maten gedane aanbieding, vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door de afnemer is geaccepteerd. Ter Maten heeft het recht om de termijn van de aanbieding te verlengen met een door haar te bepalen periode.  
1.4 Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging van de overeenkomst door Ter Maten of het moment dat door Ter Maten uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
1.5 Overeenkomsten en afspraken, hetzij overeengekomen met derden, hetzij overeengekomen met medewerkers van Ter Maten binden Ter Maten niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de bevoegde personen van Ter Maten zijn bevestigd. Ter Maten behoudt ter zake het recht tot ontbinding voor tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1 De prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op levering vanaf Ter Maten bedrijf.
2.2 Alle prijzen, vermeld in de aanbiedingen en bevestigingen van Ter Maten, zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief omzetbelasting en exclusief transport- en afleveringskosten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.3 Indien na die datum van aanbieding, respectievelijk na het tot stand komen van de overeenkomst, enige prijswijziging, koerswijziging, de- of evaluatie van euro ten opzichte van buitenlandse valuta of wijzigingen in lonen, invoerrechten of andere belastingen, sociale- of andere overheidslasten, vrachten etc. plaatsvindt, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding of schriftelijke overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is Ter Maten gerechtigd de aanbiedingsprijzen respectievelijk de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

Artikel 3: Hoeveelheden

3.1 Ter Maten streeft ernaar de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Afwijkingen daarvan zijn echter toegestaan tot 5% van de bedongen hoeveelheid. Wordt de in de orderbevestiging opgenomen hoeveelheid voorafgegaan door “circa”, “ongeveer” of soortgelijke uitdrukking, dan is het toegestane afwijkingspercentage 10. Bij overschrijding van genoemde percentages behoudt Ter Maten zich het recht voor om aanvullend te factureren. 

 

Artikel 4: Levering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Ter Maten opgenomen levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Ter Maten jegens de afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden schade, noch verkrijgt de afnemer daardoor enig recht op ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken, dan wel een andere met hem aangegane transactie. Bij niet tijdige levering dient Ter Maten schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
4.2 In geval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij  termijnen voor de afroep zijn gesteld, is Ter Maten bevoegd voor zaken, welke niet binnen twee maanden na de koop zijn afgeroepen, de afnemer bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht werkdagen na verzending van dat schrijven, aan Ter Maten binnen een termijn van ten hoogste twee weken, aansluitend op voormelde periode van acht werkdagen, te noemen binnen welke termijn alles zal zijn afgeroepen. De afnemer is verplicht om aan deze sommatie tijdig gevolg te geven.
4.3 Tenzij Ter Maten andere leverings- en transportafspraken heeft gemaakt op basis van de meest recente Incoterms, geldt dat de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de navolgende tijdstippen, onverminderd het bepaalde in artikel 10:
  a. Indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald: door de in-ontvangst-name van de zaken;  
  b. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: op het moment van inlading, tenzij anders overeengekomen;
  c. Bij verzending door een vervoermiddel van Ter Maten: door de aflevering op het door de afnemer aangewezen adres;
  d. Indien de zaken in opslag worden gehouden: door de schriftelijke mededeling dat de zaken voor risico van de afnemer worden gehouden.
4.4 Van het moment van de levering af zijn de zaken voor risico van de afnemer.
4.5 Voor zover voor levering gereedstaande zaken, door oorzaken onafhankelijk van de wil van Ter Maten en in de risicosfeer van de afnemer liggende, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, is Ter Maten gerechtigd deze voor rekening van afnemer op te doen slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
4.6 Afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 5: Transport

5.1 Ter Maten is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan en/of waardevermindering van de zaken ontstaan door een boven de normale transportduur uitgaande vertraging in de aankomst van de zaken, tenzij die vertraging zijn oorzaak vindt in grove nalatigheid zijdens Ter Maten. Voor wat betreft de eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid, is van toepassing hetgeen onder artikel 12 van deze voorwaarden is bepaald. 

 

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onverminderd de aan Ter Maten verder toekomende rechten is Ter Maten gerechtigd, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden, naar keuze van Ter Maten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie zijn gehouden, één en ander door schriftelijke aanzegging aan het adres van de afnemer. De prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op levering vanaf Ter Maten bedrijf.
6.2 In geval de opschorting de periode van 6 maanden heeft voortgeduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.
6.3 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, verstoring van de normale valutaverhoudingen, werkliedenuitsluiting, werkstaking, transportmoeilijkheden onder andere door extreme weersomstandigheden of verkeerscalamiteiten, brand- en andere storingen in het bedrijf of in dat van de toeleveranciers van Ter Maten en vertraagde levering, door welke oorzaak ook, alsmede het niet tijdig kunnen verkrijgen van een voorgeschreven of door de afnemer vereist certificaat (bacteriologisch, veterinair of anderszins).   

 

Artikel 7: Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid

7.1 Bij elke overeenkomst door en met Ter Maten aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van de afnemer, ook als gedeeltelijk levering heeft plaatsgehad.
7.2 De afnemer is verplicht om op verzoek van ter Maten zekerheid te stellen, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen. Ter Maten is gerechtigd haar leveringsverplichtingen op te schorten, totdat de zekerheid is gesteld. De te stellen zekerheden kunnen bestaan uit storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht, dan wel die zekerheid die door Ter Maten als genoegzaam wordt aanvaard.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de verschuldigde koopprijs te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. 
8.2 Ter Maten is bevoegd de koopprijs op de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Die toeslag wordt dan verschuldigd, indien en voor zover de betaling van de koopprijs na de vervaldag plaatsvindt.
8.3 De afnemer die op de vervaldag nog niet heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt, indien tevens een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd is, van de vervaldag af tot en met de dag van algehele betaling. De rentevoet is één procent per maand, dan wel, naar keuze van ter Maten, de wettelijke rente, vermeerderd met één procent, te berekenen vanaf de datum waarop de afnemer in gebreke is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand telt. 
8.4 De afnemer, die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan Ter Maten te vergoeden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt ter inning van de vordering. De enkele inschakeling van een derde doet de verschuldigdheid ontstaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, zulks met een minimum van € 250,--.  
8.5 In geval de afnemer op de vervaldag nog niet de betaling heeft verricht voor hetgeen hem conform de overeenkomst is geleverd, is Ter Maten bevoegd de nakoming van jegens de afnemer aangegane leveringsverplichtingen op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor hetgeen nog te leveren is contante- of vooruitbetaling, dan wel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen.
8.6 Alle betalingen moeten zonder enige korting of schuldvergelijking geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt, hetzij ten kantore van Ter Maten, hetzij op een door Ter Maten aangegeven bankrekening. 
8.7 Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Artikel 9: Toerekenbare tekortkoming

9.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de wet of uit enige met Ter Maten gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, daaronder begrepen het annuleren van een opdracht, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Ter Maten heeft dan het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van één of meer met hem bestaande overeenkomsten op te schorten en/of de overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, naar keuze van Ter Maten, door schriftelijke aanzegging aan het adres van de afnemer zonder dat Ter Maten tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de aan Ter Maten verder toekomende rechten, waaronder met name begrepen het recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering, welke Ter Maten ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. 
9.2 Naast de in artikel 6 genoemde mogelijkheden tot opschorten en (gedeeltelijk) ontbinden komt Ter Maten dit recht ook toe in het geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op afnemer de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.  
9.3 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig één of meer verplichtingen (waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht), nakomt, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of afnemer zijn contractuele verplichtingen nakomt, heeft Ter Maten het recht naar haar keuze om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Tevens is Ter Maten daarbij bevoegd alle andere met afnemer lopende overeenkomsten voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.4 Ingeval van opschorting of gehele/gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Ter Maten krachtens de voorgaande drie leden van dit artikel geldt het navolgende:
  a. Ter Maten heeft het recht terstond betaling te verlangen van al haar werkzaamheden c.q. geleverde producten tot het moment van opschorten of (gedeeltelijke) ontbinding;
  b. tijdens de opschorting is Ter Maten bevoegd en -aan het einde daarvan verplicht- te kiezen voor uitvoering van de overeenkomst, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst;
  c. ontbinding of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring;
  d. afnemer heeft niet het recht om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen;
  e. alle door Ter Maten gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van afnemer. 
9.5 Indien afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
9.6 Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding door afnemer is deze terstond betaling verschuldigd van alle tot dan toe door Ter Maten gemaakte kosten alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 25% (zegge: vijfentwintig) van de totale overeengekomen verkoopprijs.
9.7 Onverminderd hetgeen in het dit artikel is bepaald, heeft Ter Maten het recht om, indien de daadwerkelijke schade groter is, vergoeding van deze schade te vorderen.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Tot zekerheid van de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen jegens Ter Maten, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, zoals rente en kosten hieronder begrepen, blijven de door Ter Maten geleverde zaken eigendom van Ter Maten totdat de afnemer al zijn verplichtingen ter zake aan Ter Maten heeft voldaan. 
10.2 Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is Ter Maten gerechtigd en voor zoveel nodig onherroepelijk gemachtigd, zich ter plaatse waar de zaken zich bevinden van de aanwezigheid en toestand van deze zaken te overtuigen en voorts de zaken zonder rechterlijke tussenkomst weer tot haar te nemen, indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. De uitoefening van het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud doet het recht van Ter Maten op schadevergoeding niet teniet. De afnemer is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoudbepaling ter kennis te brengen van degene aan wie door hem de door Ter Maten geleverde zaken, al dan niet tot zekerheid in stil pandrecht worden gegeven. 
10.3 Het is de afnemer voorts niet toegestaan om vóór de volledige betaling de zaken te vervreemden c.q. te verpanden.
10.4 In geval de afnemer handelt in strijd met het hiervoor gestelde, wordt de gehele koopprijs ineens opeisbaar en/of is Ter Maten gerechtigd het gebruiksrecht van de afnemer van de nog niet betaalde, geleverde zaken onmiddellijk te beëindigen en de zaken terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of anderszins. Deze terugname kan geschieden onverminderd het recht van ter Maten op betaling van het door de afnemer nog verschuldigde aan hoofdsom, rente en kosten. 

 

Artikel 11: Reclames

11.1 Eventuele afwijking van het overeengekomen gewicht c.q. van de overeengekomen hoeveelheid, dan wel direct zichtbare beschadiging aan de geleverde zaken of de verpakking dient afnemer terstond op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (doen) vermelden, bij gebreke waarvan afnemer het recht verliest enigerlei actie ter zake jegens Ter Maten in te stellen. 
11.2 Afnemer is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te (doen) inspecteren. Klachten over de kwaliteit van de geleverde zaken c.q. andere afwijkingen en/of beschadigingen als in lid 1 van dit artikel bedoeld, dient afnemer binnen 6 uren na ontvangst van die zaken per telefax, e-mail, of bij gebreke daarvan, per telefoon binnen 24 uur gevolgd door een schriftelijke bevestiging, aan Ter Maten kenbaar te maken, onder vermelding van de aard van de klacht, alsmede product(naam), aantal stuks en/op aantal kilogrammen. 
11.3 Indien de klacht niet terstond door Ter Maten naar tevredenheid van afnemer kan worden opgelost, heeft Ter Maten het recht:
  a. Ingeval het producten betreft die vers zijn geleverd afnemer op te dragen de zaken nog dezelfde dag bij Ter Maten terug te (doen) bezorgen, dan wel de zaken terstond in te (doen) vriezen, in bevroren toestand op te (doen) slaan en opgeslagen te (doen) houden. 
  b. Ingeval het geleverde diepvriesproducten betreft afnemer op te dragen op kosten van Ter Maten aangegeven tijdstip bij Ter Maten terug te (doen) bezorgen dan wel de zaken in een vriesveem op te (doen) slaan en opgeslagen te (doen) houden, teneinde Ter Maten zo nodig en desgewenst in de gelegenheid te stellen direct of op een later tijdstip de geuite klacht op gegrondheid te (doen) controleren. 
11.4 Indien een conform de in lid 1 van dit artikel ingediende klacht door Ter Maten – al dan niet na controle van op haar kosten toegezonden monsters van de desbetreffende zaken – gegrond wordt bevonden zal zij te haren keuze
  a. hetzij alsnog haar verplichtingen nakomen;
  b. hetzij de zaken terugnemen tegen terugbetaling van de koopsom, alles met vergoeding van door afnemer gemaakte extra transport- en/of opslagkosten.
11.5 Ter Maten is slechts tot nakoming van het in lid 4 van dit artikel bepaalde gehouden nadat de desbetreffende zaken – zo Ter Maten dit verlangt – in de in lid 3 van dit artikel bepaalde staat aan haar zijn geretourneerd.
11.6 et deponeren van een klacht als hiervoor omschreven schort de verplichting van afnemer de overeengekomen koopsom overeenkomstig het in artikel 8 bepaalde te betalen niet op tenzij Ter Maten met een opschorting van betaling uitdrukkelijk instemt. 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit het bij artikel 6:185 BW bepaalde is Ter Maten nimmer aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde ook, onverschillig waarvan en door wie ook ingesteld.
12.2 Onverlet het gestelde in lid 1, is Ter Maten alleen dan aan te spreken voor schaden, indien de afnemer bewijst dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van Ter Maten. Als schaden zullen nimmer worden beschouwd die schaden, welke niet zijn vastgesteld tezamen met een daartoe door Ter Maten aangewezen expert. Voorts zal Ter Maten nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schaden van welke aard ook en door wie ook geleden, daaronder met name begrepen de gevolgschaden, noch voor immateriële schade en gezondheidsschade.
12.3 Indien Ter Maten uit hoofde van dit artikel aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
12.4 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van de netto factuurwaarde van de desbetreffende levering.

 

Artikel 13: Vrijwaring

13.1 De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst verplicht Ter Maten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Ter Maten ter zake van uitvoering van de overeenkomst uit hoofde van welke oorzaak dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 14: Emballage

14.1 Pallets, containers en kratten, waarop respectievelijk waarin, de zaken vervoerd en afgeleverd worden, zijn en blijven eigendom van Ter Maten. Afnemer is verplicht die pallets, containers en kratten voor Ter Maten onder zich te houden en per omgaande aan Ter Maten te (doen) geven of te retourneren. 
14.2 Het is afnemer niet toegestaan de pallets, containers en/of kratten aan derden in bruikleen te geven, dan wel op enige andere wijze af te staan of ter beschikking te stellen. 
14.3 Ter Maten is gerechtigd statiegeld voor de kratten, containers en/of pallets in rekening te brengen, welk bedrag na retournering van de kratten, containers en/of pallets aan afnemer zal worden gecrediteerd.
14.4 Indien afnemer de kratten, containers en/of pallets niet binnen 14 dagen aan Ter Maten heeft geretourneerd, heeft Ter Maten het recht om hiervoor huur in rekening te brengen. 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op alle door Ter Maten met derden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Wens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 16: Bevoegde rechter

16.1 Alle geschillen, waaronder die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland.