Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van internet site www.termaten.nl, van J.A ter Maten B.V.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

  • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden en J.A ter Maten B.V neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen voor de veiligheid en beveiliging van haar systemen.
  • J.A ter Maten B.V geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan J.A ter Maten B.V niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld.
  • Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt J.A ter Maten B.V geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.
  • J.A ter Maten B.V heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen.
  • J.A ter Maten B.V is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

Gebruik van de website

  • De merken en logo's op deze website zijn geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.
  • De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij J.A ter Maten B.V daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  • U bent aansprakelijk voor schade die J.A ter Maten B.Vlijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door J.A ter Maten B.V, vrijwaart u J.A ter Maten B.V tegen deze aanspraken.
  • J.A ter Maten B.V is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de betreffende Geschillencommissie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.